N A AR  M E N U

Oprichting, doelstelling en beleid

De Stichting ´Het Haarlemsche Muziekfonds´ werd opgericht op 1 februari 1878 met gelden daartoe per testament aan de burgemeester van Haarlem ter beschikking gesteld door de Haarlemmer Carl Gottfried Voorhelm Schneevoogt.

Het in de statuten vastgestelde doel van het fonds is ´bevordering van de beoefening der muziek te Haarlem, en wanneer de geldmiddelen het later mogten toelaten ook elders´.

Het fonds doneert aan zang- en muziekverenigingen, tournees en muziekinstrumenten, bijzonder concerten en andere muzikale manifestaties zoals bijvoorbeeld de afgelopen jaren Bevrijdingspop en het Prinses Christina Concours.

De stichting heeft ANBI status. RSIN nummer is 8024.19.549.

Het beleid van het fonds is erop gericht de in de stichtingsacte aangegeven doelstelling te realiseren. Enerzijds betekent dit zorgvuldig beheer van de middelen. Anderzijds het bewaken van de uitgaven en zorgvuldig toezien op de bestemming van de donaties.

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan een in charitatieve instellingen gespecialiseerde professionele vermogensbeheerder. Jaarlijks is 50% van het rendement op het vermogen beschikbaar voor donaties, met een minimum van 1,5% en een maximum van 3% van het beschikbare fondsvermogen. Hierdoor kan het fonds in jaren met tegenvallend rendement toch uitkeringen doen en in goede jaren het vermogen weer versterken. Mocht er in een jaar minder zijn uitgekeerd dan was gereserveerd voor donaties, dan wordt dit bedrag toegevoegd aan de ´lustrumreserve´, waarmee het fonds incidenteel een bijzonder project kan realiseren.

Aanvragen worden getoetst zoals is beschreven op de pagina de werkwijze van het fonds.

De bestuurders van het fonds komen ongeveer 5 keer per jaar bijeen en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

In de jaarverslagen op de pagina ´jaarverslagen´ wordt de balans, verlies- en winstrekening alsmede een overzicht van de verstrekte donaties beschreven.